Regulamin

1. Informacje o firmie

 

Sklep internetowy DobMax zwany dalej Sklepem, działa pod adresem www.dobmax.pl i prowadzony jest przez firmę:

 

DobMax Dobrosława Bzikot

ul. Zwoleńska 21/19

27-300 Lipsko

NIP:509-004-78-92

REGON: 147454603

mBank: 87 1140 2004 0000 3902 7535 1674

 

2. Ochrona danych osobowych

 

a) Dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu są wykorzystywane wyłącznie w celu:

– realizacji umowy

– informowania Klienta o nowych produktach i promocjach oferowanych przez Sklep, tylko i wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu na to zgody przez Klienta

– tworzenia indywidualnych wycen konkretnych produktów

b) Dane osobowe nie zostaną udostępnione innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

3. Produkty

 

a) Zdjęcia produktów, ich ceny, jak również opisy produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia i akceptacji przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

b) Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą do prezentacji produktu. Kolorystyka i odcień mogą różnić się od prezentowanych na stronie Sklepu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt ze Sklepem.

c) Różnica pomiędzy wyglądem produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą ewentualnych roszczeń.

d) Sklep dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne na stronie internetowej Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności produktu stanowiącego przedmiot Zamówienia, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta.

 

4. Ceny

 

a) Podane na stronie internetowej ceny są wyrażone w złotych polskich.

b) Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

c) Ceną wiążącą dla Kupującego i Sklepu jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na dany produkt.

d) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

 

5. Zamówienia

 

a) Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza zamówieniowego znajdującego się na stronie Sklepu.

b) Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć:

– osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

– każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski.

– jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych

c) Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

d) Informacja udzielona przez Sklep o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty wysłana poprzez pocztę elektoniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążąca obie strony transakcji.

 

6. Sposoby płatności

 

a) Płatność za towar może być dokonywana przez Kupującego w następujący sposób:

– przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sklepu

– przelewem, poprzez wykorzystanie pośrednika finansowego Transferuj.pl (po wcześniejszym zaakceptowaniu regulaminu Transferuj.pl)

– gotówką do rąk przewoźnika (za pobraniem)

b) Sklep może ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sklep.

c) Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do Sklepu. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Sklepowi na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą Sklepu udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.

 

7. Anulowanie zamówienia

 

a) Sklep może anulować zamównienie, jeżeli:

– Kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zmówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie Sklepu do 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Kupującego numeru konta, na które ma on wpłacić należność.

– w wyniku zachowania Kupującego, w szczególności przyjmującego postać zachowania obelżywego lub innego uwłaczającego oraz gdy nie jest możliwa wymiana korespondencji, niezbędnej do przeprowadzenia realizacji zamówienia do końca.

b) W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się, że zamówienie zostało anulowane.

c) Kupujący może anulować zamównienie drogą pisemną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku, jeżeli kwota została już wpłacona na konto Sklepu, Sklep zwraca ją Kupującemu. Należność zostanie przelana wówczas na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

 

8. Dostawa

 

a) O terminie realizacji zamówienia Kupującego poinformuje przedstawiciel Sklepu.

b) Realizacja zamówienia przez Sklep rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty, w przypadku płatności przelewem lub po potwierdzeniu zamówienia w przypadku przesyłki za pobraniem.

c) Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski:

– transportem własnym Sklepu

– poprzez firmę kurierską

– Pocztą Polską

d) Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszty przesyłki kalkulowane są indywidualnie, w zależności od wagi towaru i wielkości przesyłki.

e) Po otrzymaniu przesyłki Kupujący powinien dokładnie sprawdzić paczkę i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony, należy w obecności dostawcy spisać protokół.

f) Kupujący towar na moich aukcjach lub w moim sklepie, nabywca udziela mnie jako sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy z pocztą lub innym operatorem na dostarczenie przesyłki.

 

9. Reklamacje, Odstąpienie od umowy i Zwroty

 

a) W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient ma prawo złożyć reklamację poprawnie wypełniając formularz reklamacyjny dostępny na stornie internetowej sklepu lub mailowo na adres email: sklep@dobmax.pl , gdzie można uzyskać także informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru oraz pomoc w składaniu reklamacji.

b) O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź listowo za pomocą poczty tradycyjnej.

c) Sklep zobowiązuje się rozpoznać reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

d) Klient będący konsumentem, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub poprawnie wypełniając formularz odstapienia od umowy dostępny na stornie internetowej www.dobmax.pl. Sklep po otrzymaniu oświadczenia zobowiązuje się wysłać potwierdzenie jego otrzymania drogą poczty elektronicznej bądź listowo za pomocą poczty tradycyjnej.

e) Klient traci możliwość odstąpienia od umowy, w przypadku gdy zamówiony towar jest produktem o indywidualnych cechach czy parametrach, jest produktem na zamówienie.

f) Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sklep. Wraz z kompletnym i fabrycznie zapakowanym odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru. W przypadku niespełnienia powyższego warunku towar nie zostanie przyjęty.

g) W przypadku zwrotu Sprzedawca zobowiązuje się na zwrot Klientowi kosztów towaru w terminie do 14 dni kalendarzowych, jednak może się wstrzymać do dnia otrzymania zwróconego towaru lub potwierdzenia nadania. Sprzedawca zobowiązuje się również do zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów przesyłki, lecz może to zrobić po najniższej oferowanej  w sklepie stawce, nawet gdy pierwotnie Klient wybrał inną formę. Koszt za odesłanie/zwrot towaru ponosi Klient.

h) Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

i) Do obowiązków Klienta należy sprawdzenie towaru, który dostarcza Sklep. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu.

10. Przerwy Techniczne

 

a) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
b) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy trwały jak najkrócej.

 

11. Postanowienia końcowe

a) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.dobmax.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

b) Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

c) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie systemu internetowego bądź awarie techniczne spowodowane przez operatora internetu.

d) Sklep jest uprawniony do zmiany infrastruktury serwisu internetowego, polegającej w szczególności na jego modyfikacji lub rozwinięciu jego funkcjonalności.

e) Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.

f) Zabronione jest Kupującemu, podczas korzystania z serwisu, wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

g) W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

Shopping Cart

  • No products in the cart.